Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň merkezi edarasynyň

GURLUŞY

Teatrlar we tomaşa edaralary bölümi

Ygtyýarlylandyryş we kinowideohyzmat işini guramak bölümi

Saz edaralary we halk döredijiligi bölümi

Okuw mekdepleri, muzeýler we kitaphanalar bölümi

Halkara medeni aragatnaşyklar bölümi

Döredijilik işgärleri bölümi

Maddy däl medeni miras müdirligi

Ykdysady we maliýe, hasabat müdirligi

Iş dolandyryş müdirligi