MEDENI, SUNGAT BILIM OJAKLARY

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligine degişli bilim-terbiýeçilik edaralary, muzeýler we kitaphanalar Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe öz öňünde durýan maksatlaýyn wezipeleri talaba laýyk durmuşa geçirmäge işeňňir gatnaşýarlar.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagynda 3 sany ýokary hünär okuw mekdebi, 8 sany orta hünär okuw mekdebi, 1 sany ýörite sazçylyk mekdep-internaty, 12 sany çagalar çeperçilik we 80 sany çagalar sungat mekdepleri hereket edýär, ýokary hünär okuw mekdeplerinde 600-den gowrak ýörite hünärli mugallymlar zähmet çekýär, olaryň düzüminde alymlyk ady we alymlyk derejesi bolan tejribeli halypalar, şeýle-de ýaş mugallymlar bar, bu bilim edaralarynda 2 müňden gowrak talyp bilim alýar, orta hünär okuw mekdeplerinde 500-den gowrak hünär mugallymlary işläp, bu okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplaryň sany 2 müňe golaý bolup durýar.

 

 

 

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY