“TÜRKMENISTAN – ROWAÇLYGYŇ WATANY”

2019-njy “Türkmenistan rowaçlygyň Watany” şygaryna beslenen ýylymyz eziz Diýarymyzyň bagtyýarlyk we rowaçlyk ýoly bilen öňe barýan döredijilikli ösüşiniň nobatdaky tapgyrydyr.

Mähriban Watanymyzda her ýyly özboluşly atlandyrmak hem-de onuň ösüşine badalga bermek asylly däbe öwrüldi we olaryň her biriniň şygarynyň düýp özeninde ýurdumyzyň milli ösüşiniň möhüm ugurlary öz beýanyny tapýar.

http://cultureofturkmenistan.gov.tm/wp-content/uploads/SLI_1.jpg
http://cultureofturkmenistan.gov.tm/wp-content/uploads/SLI_2.jpg
http://cultureofturkmenistan.gov.tm/wp-content/uploads/SLI_3.jpg
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Eziz Arkadagymyzyň başlangyjy bilen 2019-njy ýyl “Türkmenistan rowaçlygyň Watany” diýlip atlandyryldy.  Rowaçlyk üstünlik, rowaçlyk ösüş, rowaçlyk maksatly menzillere ýetmegiň girewi. Ýurdumyzdaky rowaçlyklaryň binýadynda bolsa Hormatly Prezidentimiziň mähriban Watanymyzy ösüşiň täze basgançaklary bilen öňe alyp barýan taglym-parasady hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň maslahatlarynyň belent münberinden öňe sürýän umumadamzat ähmiýetli başlangyçlary dur.

Rowaçlykdan nurlanan 2019-njy “Türkmenistan rowaçlygyň Watany” ýylymyzyň şygarynyň many-maňzynda Milli Liderimiziň, eziz Diýarymyzy dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşmak ugrundaky yhlasly zähmetiniň, taýsyz tagallalarynyň, parahatçylyga, ösüşe hem-de dost-doganlyga gönükdirilen maksatnamalaýyn döwlet syýasatynyň, öňdengörüjilikli we döredijilikli başlangyçlarynyň rowaçlyklara beslenjekdigi baradaky düýpli pikirler öz beýanyny tapýar. Rowaçlyk ýylynda Türkmenistan Watanymyz ösüşiň we abadançylygyň rowaç ýollaryny rowaçlyk bilen külterleýär.

 

 

AÝDYM-SAZ ÄLEMINDÄKI ÜSTÜNLIK

 

 

 

 

 

 

USSAT HALYPA BAGYŞLANAN DABARA

 

 

 

 

MILLI LIDERIMIZIŇ BAŞLYKLYGYNDA GDA DÖWLETLERINIŇ BAŞTUTANLARYNYŇ MEJLISI GEÇIRILDI

 

 

LYBASLAR – MILLI GYMMATLYKLARYMYZYŇ NAÝBAŞYSYDYR

 

 

 

GARGY TÜÝDÜGIŇ JADYLY OWAZY

 

 

 

 

HALKARA FESTIWALYNDA BIRINJI ORNY EÝELÄN TÜRKMEN TANS TOPARY

 

 

 

 

DESSANA ÖWRÜLEN ROWAÝAT

 

 

 

 

 

TÜRKMEN PÄLWANLARYNYŇ ÜSTÜNLIGI

 

 

 

 

 

SYLAGLAMAK DABARASY

 

 

 

 

HALKARA SAZ FESTIWALYNYŇ BAÝRAGYNYŇ EÝESI

 

 

 

 

 

 

HALYPANYŇ MUZEÝI DÖREDILDI

 

 

 

 

 

 

ŞIRIN OWAZLY SAZ GURALLARYMYZ

 

 

 

 

 

MILLI HEM DÖWREBAP

 

 

 

 

 

 

 

ÝAŞLARYŇ HALKARA FESTIWALY

 

 

 

 

 

HOŞ GELDIŇ, «HAZAR-2019»

 

 

 

 


TÜRKMEN MEDENIÝETI SANLY ULGAMDA

 

 

 

 

 

SUNGATYŇ GÜÝJI

 

 

 

 

 

 

 

BIRINJI HAZAR YKDYSADY FORMY TÄZE NEŞIRIŇ SAHYPALARYNDA

 

 

 

 


 

DUÝGULY DÜNÝÄNIŇ SERPAÝY