BAGTYÝARLYK BAÝRAMY

 

 

 

 

ŞANLY TOÝUŇ DABARASY

 

 

 

 

 

 

SAZYŇ JADYSYNDAN RUHLANAN

 

 

BAGTYÝARLYK BUÝSANJY

 

 

 

 

 

BITARAP DIÝARYM MENIŇ

 

 

 

 

HALKARA BITARAPLYK BAÝRAMYNA BAGYŞLANDY

 

 

 

 

“BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÄHMIÝETI: HÄZIRKI WE GELJEKKI ÖSÜŞI” ATLY HALKARA MASLAHATY

 

 

ÝUNESKO-NYŇ EKSPERTLERINIŇ DUŞUŞYGY

 

 

 

 TÜRKMENISTANYŇ MEDENIÝET ULGAMY

 

http://cultureofturkmenistan.gov.tm/wp-content/uploads/2017/01/12.jpg
Türkmen bagşylary
http://cultureofturkmenistan.gov.tm/wp-content/uploads/2017/01/13.jpg
Milli şaý-sepleri
http://cultureofturkmenistan.gov.tm/wp-content/uploads/2017/01/14.jpg
Türkmen bedewleri
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda mähriban Watanymyzyň sazlaşykly ösüşler bilen öňe barýan ajaýyp zamanasy bolan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Medeniýet ulgamyny ösdürmek we halkymyzyň medeni-ruhy derejesini ýokary götermek ugrunda giň gerimli işler amala aşyrylýar. Bu ugurda “Medeniýet hakynda” (2010 ý.), “Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak hakynda” (2012 ý.), “Teatr we teatr işi hakynda” (2014ý.), “Milli maddy däl medeni mirasy gorap saklamak hakynda” (2015ý.), “Milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak, äkitmek we getirmek hakynda” (2016ý.), “Kitaphanalar we kitaphana işi hakynda (2000ý.), “Muzeýler we muzeý işi hakynda” (1996ý.), “Türkmenistanyň halk çeper döredijiligi hakynda” (2016ý.) Türkmenistanyň kanunlarynyň kabul edilmegi, türkmen medeniýetini hemmetaraplaýyn ösdürmegiň, milli mirasymyzyň kanuny binýadyny berkitmekligiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrülendiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Mähriban Arkadagymyzyň adalatlylyk bilen nygtap belleýşi ýaly: ”Türkmenistanda medeniýet ulgamy hem ýokary belentliklere ýetip, durmuşyň ähli ugurlarynda ýetilen belent sepgitleri wasp edýän, halkymyzy täze üstünliklere ruhlandyrýan ajaýyp aýdym-sazlaryň ýüzlerçesi, kino we sahna, şeýle hem beýleki eserleriň onlarçasy döredildi. Döwrüň belent ruhuny, şeýle hem baý milli öwüşginleri özünde jemleýän bu gymmatlyklar bir supranyň başynda jem bolan agzybir milletimizi uly ýeňişlere atarýar hem-de olaryň ýokary sepgitleri eýelemeklerine giň mümkinçilikleri döredýär”. Şeýle ruhy gymmatlyklaryň döredilýän ýurdy bolan eziz Diýarymyzda Milli Liderimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň dünýä döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da üstünlikli dowam etdirilýär. Türkmenistan döwletimizde bütin dünýäde parahatçylygy gorap saklamak, dost-doganlygy, agzybirligi pugtalandyrmak, halkara medeni-gumanitar gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek babatda uly işler amala aşyrylýar.

Munuň şeýledigini Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň 2011-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Moskwa şäherinde geçirilen Geňeşinde Mary şäheriniň 2012-nji ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegi, TURKSOÝ-a agza döwletleriň medeniýet ministrleriniň 2014-nji ýylyň 21-nji noýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde geçirilen Hemişelik geňeşiniň 32-nji mejlisinde Mary şäheriniň 2015-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegi, şeýle hem Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň 2015-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda geçirilen Geňeşinde Daşoguz şäheriniň 2016-njy ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegi hem doly subut edýär.

Medeniýet we sungat ynsanlary we medeniýetleri biri-birine ýakynlaşdyrýan halklaryň arasyndaky dostluk köprüsidir. Dünýä halklary bilen medeni gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna we ösdürilmegine aýratyn üns berilýän Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkara derejesinde medeni çäreleri geçirmeklik hem täze öwüşgine, täze many-mazmuna eýe boldy. Muňa dünýä döwletleriniň Türkmenistanda geçirilýän Medeniýet günleri, halkara ylmy-amaly maslahatlar, sungat festiwallary, forumlary, sergileri şeýle hem Türkmenistanyň daşary ýurtlarda geçirilýän Medeniýet günleri aýdyň şaýatlyk edýär.

Halkymyzy röwşen geljege alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen eziz Watanymyz medeni maksatly binalaryň gurulýan gurluşyk meýdançasyna öwrüldi. Diňe bir gözel paýtagtymyz Aşgabatda däl, eýsem, welaýatlarymyzda hem dünýä ülňülerine laýyk gelýän kaşaň teatrlar, muzeýlerdir kitaphanalar gurlup ulanylmaga berildi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň teatr, aýdym-saz, şekillendiriş sungatyny, muzeýler we kitaphanalar ulgamyny ösdürmek, döwrebaplaşdyrmak babatda alnyp barylýan köpugurly işler halkymyzyň medeni-ruhy we medeni-aň-bilim derejesini ösdürmäge gönükdirilen işler bolup, bu ugurda guwandyryjy netijeler gazanylýar. Ýurdumyzyň merkezi kitaphanalarynda bitewi elektron kitaphana ulgamynyň döredilmegi, taryhy we medeni mirasymyzyň mirashanalary bolan muzeýlerimizde milli gymmatlyklarymyzy aýawly saklamak, öwrenmek hem-de wagyz etmek boýunça alnyp barylýan işler, teatrlarymyz tarapyndan halka hödürlenilýän döwrebap sahna eserleri, halkymyzyň bagtyýarlygyny äleme ýaýýan aýdym-saz sungatymyz,  ýurdumyzyň gülläp ösüşini, aýdyň geljegini reňkleriň dili bilen teswirleýän şekillendiriş sungatymyz ösüşiň täze menzillerini külterleýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli mirasymyzyň ajaýyp nusgalarynyň dünýä derejesindäki ornuny ebedileşdirmekde hem möhüm işler alnyp barylýar. Bu ugurda müňýyllyklaryň dowamynda döredilen we kämilleşdirilip gelnen medeni-ruhy mirasymyzy çuňňur öwrenmek, gorap saklamak, aýawly ýagdaýda geljekki nesillere ýetirmek we dünýä ýaýmak babatda Birleşen Milletlert Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça edarasy bolan ÝUNESKO bilen tutumly işler alnyp barylýar. Muňa Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde halkymyzyň asyrlaryň jümmüşine uzaýan taryhyny, durmuşyny, medeniýetini, ahlagyny, edim-gylymlaryny, däp-dessurlaryny, dil baýlygyny özünde jemleýän “Görogly” dessançylyk sungatynyň” ÝUNESKO-nyň “Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna” girizilmegi hem aýdyň subutnamadyr.

Gadymy halkymyzyň medeniýeti we sungaty gadymy döwürlerden gözbaş alýar. Türkmenistan Watanymyzyň çäginde halkymyzyň şöhratly taryhynyň, dürli döwürlerdäki ykdysady- medeni taýdan gülläp  ösüşleriniň subutnamalary bolan taryhy ýadygärlikleriň ençemesi ýerleşýär. Olardan gadymy Merw, Nusaý we Köneürgenç ýaly ýadygärliklerimiziň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilmegi Türkmenistan Watanymyzyň bütinadamzat ähmiýetli gymmatlyklaryň baý mekanydygynyň ykrarnamasydyr. Ýurdumyzda dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýän, geçmişimiziň janly şaýady bolan bu taryhy-medeni ähmiýetli mirasymyzy öwrenmekde we gorap saklamakda ägirt uly işler alnyp barylýar.

Häzirki döwürde eziz Diýarymyz medeni taýdan iň bir gülläp ösýän döwletleriň hatarynda barýar.  Bu ugurda gazanylýan üstünlikleriň, ýetilýän sepgitleriň hemmesi Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň medeni derejesini ýokary götermek babatda alyp barýan medeni syýasatlarynyň miwesidir.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Gahryman Arkadagymyzyň bimöçber aladalarynyň esasynda milli medeniýetimizi ösdürmek, kämilleşdirmek, dünýä derejesine çykarmak ugrunda asyrlara barabar işleriň amala aşyrýan döwrüdir.